“Sirat” lüğətdə yol mənasındadır və axirətdəki sirat körpüsü cəhənnəmin yuxarısında yerləşən keçid yoludur ki, hamı və ya insanların çoxu gərək oradan keçsin. Dünya siratı dedikdə, məqsəd fikirlərin, əqidələrin məcmuəsi, o sifətlər və əməllərdir ki, insan onunla əlaqədardır. Həmin fikirlər, sifətlər o əməllərdir ki, axirətdə geniş, ürəyəyatan və ya dar və dəhşətli keçid kimi təcəlli edəcəkdir.

 

Hər bir insan Ilahi əmrlərə və pak Məsumların (ə) fərmanlarına yaxınlığına və məhəbbətinin dərəcəsinə görə Sirati-mustəqimə yaxındır və axirətdə rahatlıqla siratdan keçəcəkdir. Hər bir kəs ki, haqq yolundan, Peyğəmbər və övliyaların əxlaqından və tutduqları yoldan uzaqda olarsa, bu uzaqlığın ölçüsünə görə Sirati-mustəqimdən uzaq olar və axirətdə sirat körpüsündən cəhənnəmə süqut edər. Ona görə də sirat körpüsü ilə insanın dünyada keçdiyi yol arasında dəqiq tənasüb və uyğunluq mövcuddur. Daha aydın desək, insanın dünyada keçdiyi yol siratdan keçərək və ya ondan cəhənnəmə süqut edərək zahir olur və öz əksini tapır. Sirat körpüsündəki sürətin sürətli və ya asta olması dəqiqliklə haqq yolu ilə bir istiqamətdə olmaq və Allah fərmanlarına əməl etməyin dərəcəsindən asılıdır. Ona görə də o kəs ki, dünyada Allah Təalanın buyuruqlarına daha çox itaət və tabelik göstəribdirsə, siratdan işıq kimi keçəcəkdir. Amma o kəs ki, haqq və həqiqət yolunda fasilə göstərib – bunun tənasübünə uyğun siratın üzərində çətinliyə düşəcəkdir.

 

Hədislərdə bu haqda deyilir: “Siratdan bəziləri sıçrayan işıq kimi, bəziləri atın çapması kimi, bəziləri görd əl və ayaq üstə, bir dəstə yol gedən kimi, başqaları isə elə bil ona çəng çalıblar və onun bir hissəsi də alovlanıb, o cür keçəcəklər və bəziləri də ondan heç vaxt keçməyib, ondan cəhənnəmə süqut edəcəklər”.

 

Biz müsəlmanlar ki, İslamın zühürundan və məsumların vilayətindən sonrakı əsrdə yaşayırıq, siratın təhlükələrindən amanda qalmaq üçün vəhy xanədanının vilayəti ilə bir olmalı və fərmanlarına riayət etməliyik. Allahın Rəsulu (s) Mövla Əliyə (ə) buyurur: “Ya Əli! O zaman ki, Qiyamət günü olar, mən, sən və Cəbrayıl siratın baş tərəfində dayanacağıq, ondan sənin vilayətinə şəhadət verməyən bir nəfər də keçməyəcəkdir”.

 

Pak Məsumların vilayətinə və dostluğuna nisbət də bunun kimidir, dünyada xalisi saxtadan və haqqı batildən ayırmaq asan deyildir və bu əməllərin asan fərz olunması xüsusi çətinliklərlə bərabər olacaqdır. Ona görə də hədislərdə siratı tükdən də nazik və qılıncdan da iti kimi təsvir edirlər.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: ”Sirat 7 körpüdür, tükdən nazik və qılıncdan itidir, hər biri 3 min il yoldur, min il yuxarı, min il aşağı və min il hamar yoldur və hər bir körpünün bəndinə çatanda onu saxlayarlar və soruşarlar. Birinci körpüdə imandan, ikinci körpüdə namazdan, üçüncü körpüdə zəkatdan, dördüncü körpüdə orucdan, beşinci körpüdə həccdən, altıncı körpüdə xəyanətdən, yeddinci körpüdə isə ata və ananın haqqından soruşarlar”.

 

Uca Allahdan hər birimizə Sirat körpüsündən uğurlu keçmək səadətini nəsib etməsini diləyirik! Amin!

 

 

 

 

 

http://sualcavab.ge

 

 


more post like this