Müsəlmanlardan bir dəstənin Həbə‏istana hicrət etməsi onlar‎n bِyük imana malik olmas‎ndan xəbər verir. Bir qədər müsəlman Qürey‏ mü‏riklərinin əzab-əziyyətindən qurtulmaq və Allaha rahat ‏əkildə ibadət etmək məqsədilə ba‏qa bir yerə hicrət etmək qərar‎na gəlir. ضz i‏-gücündən, yurd-yuvas‎ndan, qohum-əqrəbas‎ndan əl çəkməyə haz‎r olan bu dəstə nə edəcəklərini, hara gedəcəklərini bilmirdilər. اünkü Ərəbistan yar‎madas‎n‎n demək olar ki, hər tərəfini bütpərəstlik bürümü‏ və gedəcəkləri heç bir yerdə Allaha rahat ‏əkildə ibadət edə bilməyəcəkdilər. Buna gِrə də belə qərara gəldilər ki, bu məsələni Peyًəmbərin (s) ِzü ilə məsləhətlə‏sinlər. Ax‎ Peyًəmbərin (s) dini məhz “Ey iman gətirən bəndələr! (Əgər hər hans‎ bir yerdə dini vəzifələrinizi laz‎m‎nca yerinə yetirə bilmirsinizsə, ba‏qa ‏əhərlərə və ِlkələrə hicrət edə bilərsiniz.) قübhəsiz ki, Mənim yerim geni‏dir. Buna gِrə də yaln‎z Mənə ibadət edin” ayəsinə əsaslan‎r.
Həzrət Mühəmməd (s) müsəlmanlar‎n bu ac‎nacaql‎ vəziyyətindən xəbərdar idi. ضzü Bəni – Ha‏im gəncləri tərəfindən tam qorunsa da, səhabələr aras‎nda qullar, kənizlər, kimsəsizlər də var idi və Qürey‏ mü‏rikləri onlara əllərindən gələn əziyyəti verir, bir an da olsun rahat buraxm‎rd‎lar. Qəbilələraras‎ dِyü‏lər ba‏ verməsin deyə, hər hans‎ qəbilədə müsəlman olan ‏əxsi qəbilə ba‏ç‎s‎ təzyiqə məruz qoyurdu. Buna gِrə də haqq‎nda dan‎‏d‎ً‎m‎z‎ səhabələr hicrət haqq‎nda Peyًəmbərə (s) müraciət etdikdə həzrət buyurur: “Həbə‏istana getsəniz, orada çox rahat ya‏aya bilərsiniz. Ora çox təmiz bir ِlkədir. Allah sizin üçün yeni bir qap‎ açana qədər Həbə‏istana hicrət edin!”
Peyًəmbərin (s) tِvsiyyəsi səhabələri elə həvəsləndirir ki, onlar q‎sa müddət ərzində səfər tədarükü gِrüb mü‏riklərin xəbəri olmadan yola ç‎x‎rlar. Bəzilərinin miniyi olsa da qalanlar‎ elə piyadaca Cəddəyə doًru hərəkət edirlər. Dِrdü qad‎n olmaqla onlar‎n ümumi say‎ onalti, ya on be‏ idi.
Cəddə liman‎ indi də olduًu kimi ticarət liman‎ idi. Xo‏bəxtlikdən həmin gün iki gəmi Həbə‏istana səfərə haz‎rla‏‎rd‎. Müsəlmanlar mü‏riklərin onlar‎ təqib edə biləcəyindən qorxub yar‎m dinar ِdəməklə gəmiyə minib yola dü‏ürlər. Müsəlmanlar‎n hicrət xəbəri Qürey‏ ba‏ç‎lar‎na çatan kimi dərhal onlar‎ Məkkəyə geri qaytarmaq məqsədilə onlar‎n ard‎nca adam gِndərirlər. Mü‏rikləriin gِndərdiyi dəstə Cəddə liman‎na çatd‎qda gəmi art‎q sahildən uzaqla‏m‎‏d‎. Bu hicrət peyًəmbərliyin be‏inci ili, rəvəb ay‎nda ba‏ vermi‏dir.
Hicrət edən bu kiçik dəstənin ham‎s‎ eyni qəbilədən deyildi. Bu hicrətin ard‎nca Cəfər ibn Əbutalibin ba‏ç‎l‎ً‎ alt‎nda ikinci bir dəstə hicrət edir. فkinci hicrət çox rahat ‏əkildə həyata keçir. Buna gِrə də bu dəfə hicrət edənlərin əksəriyyəti arvad-u‏aً‎n da ِzü ilə apara bilir. Beləliklə də Həbə‏istandak‎ müsəlmanlar‎n say‎ 83 nəfərə çat‎r. (Hicrət edən u‏aqlar və orada dünyaya gələn u‏aqlar bu rəqəmə daxil deyil)
http://sualcavab.ge


more post like this