1354.Цmьr.
Quran:
«Allah sizi torpaqdan sonra nьtfədən xəlq etmiş, sonra da sizi cьt-cьt yaratmışdır. O bilmədən heз bir qadın hamilə olmaz və doğmaz. Ahılın цmrьnьn uzadılması da, kimsənin цmrьnьn qısaldılması da, ancaq kitabda yazılmışdır. Həqiqətən, bu Allah ьзьn зox asandır.»
Hədis:
4589. İmam Əli (ə): «Sənin цmrьn зəkdiyin nəfəslərin sayıdır və bu nəfəsləri bir gцzətзi sayır.»
4590. Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizlərdən heз biri цmrьnьzьn bir gьnьnь arxada qoymadan, цmrьnьzьn nцvbəti gьnьnьn pişvazına зıxmır.»

1355.Цmrь qənimət saymaq.
4591. Allahın Peyğəmbəri (s): «Цz цmrьnə qarşı dinar-dirhəmindən daha xəsis ol.»
4592. Allahın Peyğəmbəri (s): «Həyatın mьddəti məhduddur və heз kəs, onun ьзьn mьəyyən edilmiş цmьrdən зoxuna зata bilməz. Buna gцrə də цmьr başa зatmamış tələsin.»
4593. İmam Əli (ə): «Gьnьn keзəni səndən gedəndir, gələcəyi şьbhəlidir və indiki zaman isə fьrsətdir.»
4594. İmam Əli (ə): «Nə tez цtьr gьnьn saatları, nə tez keзir ayın gьnləri, nə qədər tez sovuşur ilin ayları və nə qədər tez цtьr цmrьn illəri!.»
4595. İmam Əli (ə): «Ey camaat! Elə indi, indicə vaxtı qənimət bilin, peşman olmamış və hər bir kəs «əfsus ki, Allahın işində səhlənkarldıq etdim» deməmiş vaxtı qənimət bilin»
4596. İmam Əli (ə): «Allahın rəhməti olsun nəfəslərinin цlьmə doğru atdığı addımlar olduğunu bilən və sonra əmələ tələsərək arzularını qısaldana.»
4597. İmam Əli (ə): «Məbada, цz цmrьnьzь sizə qalmayacaq bir şey ьзьn hədərə verəsiniz. Зьnki keзən цmьr geri dцnməz.»
4598. İmam Əli (ə): «Цmrьn sənin xoşbəxtliyinin mehriyyəsidir. Bu şərtlə ki, onu Allaha ibadət yolunda keзirəsən.»

1356. Цmrь onlara hьccət olanlar.
Quran:
«Onlar alovların iзində fəryad зəkərlər: «Ey Allahımız! Bizi buradan зıxart ki, gцrdьyьmьz işləri deyil saleh əməllər edək.» Məgər sizi ibrət almaq istəyən kimsənin ibrət ala biləcəyi qədər yaşatmadımmı?! Hələ sizə qorxudan peyğəmbər də gəlmişdir. Dadın! Zalımların imdadına зatan olmaz.»
Hədis:
4599. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət gьnь olanda nida gələr: «Altmış yaşında olanlar hardadır?!» Bu Allah-taalanın buyurduğu həmin цmьrdьr: Məgər sizi ibrət almaq istəyən kimsənin ibrət ala biləcəyi qədər yaşatmadıqmı?!»
4600. İmam Əli (ə): «Allahın insanın ьzrlərini qəbul etdiyi цmьr mьddəti altmış ildir.»
4601. İmam Əli (ə): «Əfsuslar olsun, цmrь onьnзun hьccət olan və həyatı onu bədbəxtliyə sцvq edən qafilə!.»
4602. İmam Baqir (ə): «Qırx yaşı keзdikdə, bəndəyə deyirlər: «Ayıq ol, зьnki bundan belə sənin heз bir ьzrьn qəbul edilməz. Artıq altmış yaşlı insana iyirmi yaşındakı insan kimi ьzr gətirmək yaraşmaz.»

1357. Цmrь uzadan amillər.
4603. Allahın Peyğəmbəri (s): «Həmişə dəstəmazlı ol ki, Allah цmrьnь uzatsın.»
4604. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim ruzisinin зox və цmrьnьn uzun olmasını istəyirsə sileyi-rəhm etsin (qohumları ilə mehriban olsun).»
4605. İmam Əli (ə): «Kim qalmaq (əlbəttə, həmişəlik qalmaqdan sцz belə gedə bilməz) istəyirsə, səhər yeməyini erkən yesin, yaxşı ayaqqabı

geysin, цz borcunu azaltsın və qadınlarla az yaxınlıq etsin.»
4606. İmam Baqir (ə): «Bizim şiələrimizə Hьseyn ibn Əlinin (ə) qəbrini ziyarət etməyi əmr edin. Зьnki onun ziyarəti ruzini artırar, цmrь uzadar və pislikləri uzaqlaşdırar.»
4607. İmam Sadiq (ə): «Hər kim xoşniyyət olsa, цmrь uzun olar.»
4608. İmam Sadiq (ə): «Kim ailəsi ilə yaxşı olsa, цmrь uzun olar.»
4609. İmam Sadiq (ə): «Əgər Allahın sənin цmrьnь uzatmasını istəyirsənsə, ata-ananı sevindir.»

1358. Mцmin və uzun цmьr istəmək.
4610. Xanım Fatimeyi Zəhra (s) (Mьnacatda):–«İlahi! Səni and verirəm qeybdən olan elminə və məxluqlar ьzərində qьdrətinə, məni sağ qalmağın mənim ьзьn yaxşı olduğunu bildiyin mьddətə qədər sağ saxla və nə vaxt цlьm mənim ьзьn yaxşı olsa, onda цldьr.»
4611. İmam Səccad (ə) (Məkarimul əxlaq duasında):–«Цmrьmь, sənin itaətinə sərf olununcaya qədər uzat və nə vaxt цmrьm şeytanın otlağına dцnsə, canımı al və цz yanına apar.»

1359. İnsanın цz цmrьndən xəbərsizliyindəki hikmət.
4612. İmam Sadiq (ə): «İndi, ey Məfəzzəl! İnsanın цmьr mьddətinin on­dan gizlin olması ьzərində dьşьn. Зьnki цmrьnьn nə qədər olduğunu bilsə və цmrь qısa olsa, həyat ona dцzьlməz olar. Belə ki, цlьmь bildiyi vaxtda gəl­məsini gцzləyəcək. Sanki malı aradan getmiş və ya məhv olmaq ərə­fə­sin­də olan insan tək olacaq. Belə insan malının məhv olmasının və yoxsul ol­ma­sının qorxusundan əməli surətdə yoxsulluğu hiss edəcək. O ki qalsın, ma­lın yox olması qorxusundan dəfələrlə зox olan цmrьn sona yetmək qor­xu­su ola! Зьnki kiminsə sərvəti azalarsa onun əvəzini qazanmaq ьmьdi ilə təs­kinlik tapır. Ancaq цmrьnьn tamam olmasına (konkret və məlum vaxta) yə­qinliyi olan kimsənin vьcudunu yas bьrьyər. Ancaq цmrь uzun olsa və bun­dan xəbərdar olsa, hələ diri olacağına yəqinlik tapacaq. Buna gцrə də, ləz­zət və gьnahlara qərq olub, kamına зatmağa və sonra həyatının son­la­rın­da tцvbə etməyə зalışacaq. Deyə bilərsən ki, elə indinin цzьndə də цmьr mьd­dətinin məlum olmadığı və hər an цlьmьn gəlişini gцzlədiyi halda belə in­san murdar işlər gцrьb itaətsizlik edir. Cavabında deyirəm: Цmьr mьd­də­ti­nin məlum olmamasının hikməti barədə dediyimiz цz qьvvəsində qalır. An­caq bununla belə, insan yenə də зirkin əməllərdən qalmırsa bu artıq onun başının məstliyindən və ьrəyinin daşlığındandır və işin fəlsəfəsinə, uzaq­gцrənliyin səhv olmasına dəlalət etmir.»
Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 

 


more post like this