Əgər Əli (ə) Peyğəmbərin (s) besətindən sonra ona iman gətirən ilk ؛əxsdirsə, bu halda Əli (ə) besətdən qabaq nəyə sitayi؛ edirdi?
Bu sualın cavabı əvvəldə deyilənlərə diqqət yetirməklə aydın olur. Yəni, burada “iman gətirmək” dedikdə məqsəd besətdən qabaq Əli (ə)-ın ruhunun bütün yِnləri ilə i؛ləmi؛ və bir an da olsun belə, ondan ayrılmayan qədim imanını a؛kara çıxarmasıdır. اünki Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-in Əli (ə)-ı ardıcıl və mütəmadi olaraq himayə etməsi nəticəsində vahid olan Allaha iman kِkləri onun ruhunun dərinliklərində yer açmı؛ və vücudu ba؛dan-ayağa iman və ixlasla dolmu؛du. O günə qədər Peyğəmbər (s)-ə risalət məqamı verilmədiyinə gِrə, lazım gəldi ki, Peyğəmbər (s) bu məqama çatandan sonra Əli (ə) onunla olan bağlılığını daha da mِhkəmlədib Peyğəmbərin risalətini qəbul etməklə ِz imanını a؛kar etsin. Qurani-Məciddə “iman” və “islam” mِvcud əqidəni a؛kar etmək mənasında çox i؛lənmi؛dir. Məsələn, Allah-Taala Ibrahim (ə)-a islamı qəbul et-deyə əmr etdikdə, o deyir: “Aləmlərin Rəbbinə təsliməm (Bəqərəsurəsi, ayə:131).
Quranda Peyğəmbərin dilindən onun ِz barəsində deyilir: “Mənə əmr olunubdur ki, aləmlərin Rəbbi qar؛ısında təslim olam.”( Mumin surəsi, ayə:66)
Qeyd olunan ayələrdə və həmçinin, bu kimi ba؛qa yerlərdə islamı qəbul etmək dedikdə, məqsəd ؛übhəsiz ki, ibtidai imanı kəsb etmək deyil, insanın ruhuna nufuz etmi؛ islam və imanı a؛kar etmək nəzərdə tutulur. اünki Peyğəmbər bu ayənin nazil olmasından qabaq və hətta besətdən də ِncə tam mənada bir müvəhhid (tək olan Allaha imanlı) və Allah dərgahına təslim olan bir ؛əxs idi. Buna gِrə də deməliyik ki, iman gətirməyin iki mənası var: 1) Ilk əvvəldən insanın ruhuna nüfuz etmi؛ olan batini imanı a؛kar etmək ki, besətin ikinci günündə Əli (ə)-ın iman gətirməsi də məhz bu mənadadır.
2) Sonradan iman qazanmaq və islama ilkin yِnəlmə. Peyğəmbərin (s) səhabələrinin çoxunun imanı bu qəbildən idi.
http://sualcavab.ge


more post like this