Bu suala cavab vermək üçün bir neçə Əhli-sünnə aliminin sözlərini nəzərinizə çatdırırıq:

 

Suveydi:

“Bütün alimlərin fikrincə, İmam Mehdi (əc) dünyanın sonunda qiyam edəcək və yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. Mehdinin (əc) zühuru haqqında çoxlu hədislər vardır.” ( ? zəhəb, səh. 78)

 

İbn Əbil-Hədid:

“Bütün müsəlmanlar buna etiqad bəsləyir ki, zamanənın sonunda Əhli-beytdən (ə) olan bir kişi ayağa qalxacaq, dini təsdiq, ədaləti bərpa edəcəkdir. Bütün müsəlmanlar ona itaət edəcəklər. Onun adı Mehdidir (əc).” (İbn Xəldunun müqədimməsi , səh.362)

 

Əbu Abdullah Fəqih Məhəmməd ibn Yusif Gənci Şafei:

“Şübhəsiz, Mehdi (əc) həzrət Əsgərinin (ə) övladıdır. O qeybət dövründən indiyə kimi yaşayır. Onun indiyə kimi yaşaması həzrət İsa (ə), Xızr (ə) və İlyasın (ə) yaşamaları kimidir.” (Əl-bəyan fi əxbari sahibəz-zaman, 20-ci babın axırı)

 

 

http://sualcavab.ge

 


more post like this