Cavab: Əllahummə, kun li vəliyyikəl Huccətibnil Həsən, səlavatukə əleyhi və əla abahi, fi hazihis-saəti, və fi kulli saəti vəliyyən, və hafizən, və qaidən və nasirən, və dəlilən və əynən, hətta tuskinəhu ərzəkə təvən və tuməttiəhu fiha təvilən. Ey Rəbbim, höccətin İmam Zamanın, sənin salamın ona və atasına ola, bu və bütün anlarda rəhbəri, qoruyanı, köməkçisi ol, onu yer üzündə insanların meyli əsasında hökümran et, ona uzun iqtidar ver. Nur-az.com


more post like this