Cavab: Əgər bir şıxs (təqlid mərcələrinin izahlı hökümlər risalələrində əhd üçün olan şərtlərlə) Alahla əhd bağlasa və ona əməl etməsə (işi etmək ya onu tərk etməyə əhd etməsi arasında fərq yoxdur) kəffarə verməlidir. Yəni altımış fəqiri doyurmalı, ya iki ay oruc tutmalı, ya da bir qul azad etnəlidir.[Mərcələrin izahlı şəriət hökümləri, cild 2, səh 622, məsələ 2669.
Məsələn tərcih verilən (yəni onu etmək, etməməkdən daha yaxşıdır) bir iş üçün əhd edir və onun lazımi siğəsi var. (Xüsusi cümlələrlə deməlidir), yəni desin: “Allahla filan yaxşı işi görmək üçün əhd etdim”. Amma əgər siğəni deməsə, yaxud o iş şəri cəhətdən bəyənilən olmasa, onun əhdi doğru deyil. Baxın: Mərcələrin izahlı şəriət hökümləri, cild 2, səh 622, məsələ 2667 və 2668.
Bu günlərin otuz bir günü bir- birinin ardınca olmalıdır, qalan günləri isə, yəni 29 günü fasilələrlə tuta bilər.


more post like this